Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Praktijk Dieren in Balans (KvK 65681088), gevestigd aan De Hof 8 3405 XT Benschop, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.praktijkdiereninbalans.nl, De Hof 8, 3405 XT Benschop, 06-14523363

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Dieren in Balans verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

–    Voor- en achternaam

–    Adresgegevens

–    Telefoonnummer

–    E-mailadres

–    Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

–    Lijst met contactgegevens van de klant via een app

–    Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Dieren in Balans verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  • gezondheidgegevens van uw dier

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk Dieren in Balans verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–     Het afhandelen van uw betaling

–     U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

–     U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

–     Om goederen en diensten bij u af te leveren

–     Praktijk Dieren in Balans verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens                               die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Dieren in Balans neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Dieren in Balans) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk Dieren in Balans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden
Personalia 15 jaar

 

Indien u wederom gebruik wilt maken van onze diensten, dan hebben wij uw gegevens beschikbaar.
Adres, telefoonummer,

Email-adres

15 jaar

 

Indien u wederom gebruik wilt maken van onze diensten, dan hebben wij uw gegevens beschikbaar.
Medische informatie van uw huisdier 15 jaar

 

Indien u wederom gebruik wilt maken van onze diensten, dan hebben wij uw gegevens beschikbaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Dieren in Balans deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw hulpvraag en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Dieren in Balans blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk Dieren in Balans gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Dieren in Balans en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@praktijkdiereninbalans.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Praktijk Dieren in Balans wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Praktijk Dieren in Balans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijkdiereninbalans.nl.